Hướng dẫn ôn luyện trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 

PHỤ HUYNH TIẾN HÀNH HƯỚNG DẪN CHO CON EM MÌNH ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG BỆNH COVID-19