Hướng dẫn ôn luyện trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19